بعد از کشیدن دندان های باید مراقبتهای زیر برای جلوگیری از عفونت و درد انجام شود.به مدت دوساعت گاز را با فشار در محل دندان کشیده شده نگاه دارید پس از دوساعت گاز را خارج نموده و ازهرگونه دستکاری محل زخم خودداری کنید .تا 24ساعت مجاز به مصرف مایعات خنک داخل لیوان هستید و از خوردن هرکونه مواد غذایی جامد خودداری کنید.تا48ساعت از استعمال دخانیات خودداری کنید .برای بهبود سریعتر دهان را با محلول آب نمک رقیق یا سرم فیزیولوژی شستشو دهید.در صورت درد یک مسکن میل نمایید و اگر دارویی برا شما تجویز شده طبق دستور مصرف نماییدچنانچه پس از چند ساعت هنوز خونریزی شدید بود ازکمپرس یخ استفاده نمایید و حتما به مرکز دندانپزشکی مراجعه نمایید.اگر در محل دندان  کشیده شده شما بخیه زده شده است یک هفته یعد برای برداشتن بخیه و ویزیت مجدد مراجعه نمایید.